Komunikaty

Posted on: Marzec 25th, 2014 by admin

06.03.2019

Komisja Europejska (DG ENV) prowadzi obecnie proces przeglądu skuteczności dyrektyw wodnych, tzw. Fitness Check, obejmujący Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę ws. Wód Podziemnych i Dyrektywy w sprawie Środowiskowych Norm Jakości, a także Dyrektywę Powodziową. Celem tego procesu jest ocena, na ile obecnie obowiązujące ramy prawne i regulacje wprowadzone tymi dyrektywami przyczyniają się do zakładanych celów.

W celu zebrania jak największej liczby opinii, Komisja zaprosiła do ich wyrażenia również organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych. Uwagi można słać poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie: http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

Konsultacje trwają do 11 marca br. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

Dodatkowo, Komisja liczy na aktywny udział ekspertów zaangażowanych w implementację ww. dyrektyw. Specjalnie dla nich przygotowano dodatkowe kwestionariusze, dostępne pod adresem: https://www.surveymonkey.co.uk/r/supportFCWFDFD

Termin na przesłanie uwag przy użyciu tych formularzy mija 29 marca b.r.

Po zakończeniu konsultacji Komisja planuje przeprowadzenie serii bezpośrednich wywiadów z autorami uwag. Celem tych wywiadów będzie doprecyzowanie niektórych uwag i opinii przesłanych w kwestionariuszach.


01.03.2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.


23.02.2019

W dniu 23 lutego 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2016-2018, sprawozdanie finansowe oraz wyniki prac Komisji Rewizyjnej. W drugiej części Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przeprowadzono wybory nowych władz Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na kadencję 2019-2021.


18.02.2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 8. lutego b.r. Prof. dr inż. Jana Zielińskiego, wybitnego hydrotechnika, wieloletniego Dyrektora Naczelnego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znakomitego wykładowcy Politechniki Warszawskiej i uczelni zagranicznych,  opiekuna młodej kadry przyszłych specjalistów z dziedziny budownictwa wodnego.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.


31.01.2019

Zarząd Główny SHP zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 23. lutego 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie SHP – na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. W przypadku nie spełnienia wymogu kworum w ww. terminie, termin drugiego Walnego Zebrania SHP zaplanowano na 23. lutego 2019 na godzinę 11:30. Z uwagi na podejmowane ważne decyzje prosimy o niezawodne przybycie.

>> Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego <<

>> Regulamin Walnego Zebrania <<


28.01.2019

Trwa głosowanie w plebiscycie „Złoty Inżynier 2019”. W gronie kandydatów do tytułu są osoby związane z hydrologią i gospodarką wodną. Zachęcamy do poparcia kandydatów z branży wodnej. Głosować można do 3 lutego 2019 roku.


30.12.2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 30 grudnia 2018 r. Pani Ewy Skupińskiej, Redaktor Naczelnej czasopisma „Gospodarka Wodna”. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.


12.12.2018

Zarząd Główny SHP urzejmie informuje o dwóch nadchodzących wydarzeniach w 2019 roku:
 • Konferencja nt. Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, która odbędzie się na UW w dniach 4-5 lipca 2019.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/warsaw2019.html

 • II Międzynarodowe Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne pt. Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, które odbędą się w dniach 10-13 czerwca 2019 r. w Zakopanem i Tatrzańskim Parku Narodowym.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można znaleźć na stronie http://geo.uj.edu.pl/konferencja/tatra2019/


12.12.2018
Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.


5.11.2018
Zarząd Główny SHP z przyjemnością informuje, iż Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie hydrologii, nadał godność doktora honoris causa profesorowi Zbigniewowi Kundzewiczowi. Uroczyste wręczenia dyplomu doktora h.c. będzie miało miejsce w Auli Kryształowej SGGW dn. 29.11.2019 roku.


29.10.2018
Kolejne – 27 Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG), w skład której wchodzi także Międzynarodowa Asocjacja Badań Hydrologicznych (IAHS), odbędzie się w Montrealu w dn. 8-18 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje i sposób rejestracji podane są pod adresem: http://iugg2019montreal.com/index.html


12.09.2018

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim organizuje zajęcia terenowe w zakresie pośrednich metod pomiaru natężenia przepływu przy zastosowaniu różnych technik pomiarowych:

 1. ADCP
 2. Flow Tracker: metody mean section oraz midsection,
 3. Metoda chemiczna

Pomiary będą wykonane rzece Rudawie w Krakowie dnia 26 października  (piątek) o godz. 10.30.

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres podany w formularzu zgłoszenia do dnia 15 października (poniedziałek).

Zainteresowanym prześlemy informację szczegółową w komunikacie nr 2.

>> Karta zgłoszenia <<


27.07.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje że wyniki X edycji Konkursu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego zostaną ogłoszone podczas Wykładu Inauguracyjnego III Krajowy Kongres Hydrologiczny dnia 19 września br. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Laureatom konkursu, a także Promotorom nagrodzonych prac wręczone będą okolicznościowe dyplomy.

Wszystkich uczestników Konkursu i ich Promotorów zapraszamy do  wzięcia udziału w uroczystym otwarciu III KKH.

Informację o gronie Laureatów Konkursu (w kolejności alfabetycznej) przekażemy w drugiej połowie sierpnia drogą mejlową, po posiedzeniu Komisji Konkursowej (która będzie obradować w 3 tygodniu sierpnia).


01.07.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o możliwości podjęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiów podyplomowych z zakresu: *Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii  i gospodarce wodnej * Więcej informacji o studiach znajduje się na stronie:https://podyplomowe.urk.edu.pl 


29.05.2018

Zarząd Główny SHP ogłasza XI  edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich do 15.01.2019 r.
Wyniki X edycji Konkursu (obejmujacego prace obronione w 2017 roku) zostaną ogłoszone podczas otwarcia III Krajowego Kongresu Hydrologicznego 19 września 2018 r.


07.04.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.


07.03.2018

W dniach 15-18 maja w Gdańsku odbędzie się XXXVII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA HYDRAULIKI – OSH2018 “Problemy przepływu wody na obszarach zurbanizowanych”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://osh.urk.edu.pl/.


28.02.2018

Informacja o międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom hydrologicznym w małych, reprezentatywnych zlewniach doświadczalnych ERB (Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins), która odbędzie się w dniach 11-14 września 2018 w Darmstadt w Niemczech pod hasłem “Innovative monitoring techniques and modelling approaches for analysing hydrological processes in small basins”. Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są tutaj.


23.01.2018

W programie III Krajowego Kongresu Hydrologicznego przewidujemy przeprowadzenie sesji poświęconych pamięci wybitnych uczonych i osobistości:
– prof. dr hab. inż. Marii Ozga – Zielińskiej,
– prof. dr hab. inż. Witolda Strupczewskiego.


10.01.2018

Zarząd Główny SHP uprzejmie informuje iż w dniu 22 marca 2018 roku odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody” w Poznaniu. Partnerem Konferencji jest Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Konferencja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Wody, który w 2018 roku odbywa się pod hasłem „Natura dla wody – Nature for Water”.  Konferencja adresowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów Nauk o Ziemi i służyć ma wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska młodych hydrologów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

>> Komunikat 1 <<


5.01.2018

Informacja o II Międzynarodowym Forum Młodych pt. „Ochrona Gleby i Wody” oraz o Sympozjum ICCE- 2018 pt. „Wpływ Zmian Klimatycznych na Dynamikę Transportu Rumowiska: Pomiary, Modelowanie i Redukcja” organizowanym w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie w dn. 27-31.08.2018. Szczegółowe informacje tutaj.


12.12.2017

Przydatne nie tylko początkującym hydrologom

W związku z przygotowywanym III Krajowym Kongresem Hydrologicznym, i innymi aktywnościami naukowymi, ZG SHP poleca informacje ze strony Young Hydrologic Society  https://younghs.com/ dotyczące:

 1. przygotowania posterów do prezentacji

https://younghs.com/2017/11/14/10-guidelines-for-an-awesome-poster-2/

 1. pisania artykułów naukowych

https://younghs.com/readings/writing/


30.10.2017

Informacja dla młodych hydrologów zainteresowanych współpracą międzynarodową:

W ramach Europejskiego programu COST (http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych.html) uruchamianych jest każdego roku ok 80 nowych projektów – nazywanych Akcjami. Szereg z nich związanych jest z problematyką wody w środowisku. Zarządzający każdą Akcją zainteresowani są włączeniem do współpracy młodych naukowców (doktorantów i pracowników – nie więcej niż osiem lat po doktoracie, zajmujących się daną problematyką), szczególnie jako kandydatów do Krótkookresowych Misji Badawczych – STSM (short term scientific missions) i uczestników szkół letnich. Duże preferencje mają kandydaci z krajów będącymi nowymi członkami UE, do których zalicza się także Polskę. Spośród obecnie realizowanych Akcji, interesującymi dla hydrologów mogą być m.in.:

 1. Payments for Ecosystem Services (Forests for water) (forestry.gov.uk/fr/pesforw),
 2. Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams (SMIRES) (www.smires.eu),
 3. Natural Flood Retention on Private Land (http://www.land4flood.eu/).

>> Akcja SMIRES  (EN) (PL)<<

Wykaz wszystkich realizowanych Akcji, jak równie informacje o możliwości ubiegania się o nowe – podane są na stronie Programu COST: http://www.cost.eu/about_cost.


16.10.2017

Zarząd Główny SHP ogłasza X  edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich do 15.01.2018 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na III Krajowym Kongresie Hydrologicznym we wrześniu 2018 r.


16.10.2017

Wyniki IX edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego , ogłoszone zostały podczas Seminarium SHP w Centrum Wodnym SGGW  w Warszawie, w dniu 21 września 2017 roku.

>> Wyniki IX konkursu <<

 


05.10.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje i ż 21 listopada 2017 roku planowany jest egzamin do stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych Stowarzyszenia Hydrologów Polskich w  siedzibie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich,  na ul. Krakowskie Przedmieście 30 w Warszawie (Uniwersytet Warszawski).  Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Kwalifikacje Hydrologiczne.


08.09.2017

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. inż. Witolda Strupczewskiego, wybitnego naukowca, znakomitego hydrologa, wykładowcę hydrologii na Uczelniach krajowych i zagranicznych, współzałożyciela Pracowni Systemów Hydrologicznych w Instytucie Geofizyki PAN, miłośnika historii polskiej hydrologii oraz znanego alpinistę. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora  składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.


18.08.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje informuje i zaprasza do czynnego uczestnictwa w III Krajowym Kongresie Hydrologicznym, który odbędzie się w dniach 19-21 września 2018 roku, w Warszawie. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Kongresu będą zamieszczane w poświęconej mu zakładce.


30.06.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, przy ul. Ciszewskiego 6, odbędzie się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego przedstawione będą następujące referaty:

 1. „Plany przeciwdziałania skutkom suszy jako element zintegrowanego zarządzania ryzykiem suszy” – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk prof. nadzw. IMGW-PIB
 2. „Hydrologia w operatach wodnoprawnych” – prof. dr hab. inż. Beniamin Więzik

Program Seminarium dostępny jest w zakładce Seminaria na stronie internetowej SHP.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Rejestracja: poprzez wysłanie e-maila na adres: info@shp.org.pl

>> Program Seminarium <<


30.06.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje, iż na dzień 20 lipca 2017 r. zaplanowana jest premiera książki „Hydrologia Polski” pod red. nauk.: Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka, objęta patronatem Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

>> notka wydawnicza <<


06.06.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje, iż na jesieni 2017 roku Stowarzyszenie Hydrologów Polskich współorganizuje Konferencję Naukową pt. „ Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły” oraz Międzynarodową Konferencję „Redukcji Ryzyka Klęsk  Żywiołowych”. Szczegółowe informacje dotyczące obu konferencji dostępne są na stronie internetowej SHP w zakładce „Konferencje”.


03.04.2017

Zarząd Główny SHP informuje, iż wszystkie prace opublikowane w Monografii z I Krajowego Kongresu Hydrologicznego z 2010 roku (tom 1. pt. „Hydrologia w Inżynierii i  Gospodarce Wodnej” pod red. B. Więzika oraz tom 2 pt. „Hydrologia w Ochronie i Kształtowaniu Środowiska” pod red. A. Magnuszewskiego) są indeksowane w bazie Web of Science.

Miło nam także zakomunikować, iż czasopismo „Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications” (http://www.mhwm.pl), wydawane przez IMGW, zostało pozytywnie ocenione i włączone do bazy Web of Science.


07.02.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. Roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) są zwolnieni z opłaty członkowskiej.


06.10.2016

Wybrane referaty przedstawione podczas  II Konferencji naukowo-technicznej „Hydrologia zlewni zurbanizowanych” Warszawa, 22-23 września 2016,  opublikowane zostały w Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN nr 39, którego wersja cyfrowa dostępna jest do pobrania  >> tutaj <<.


13.09.2016

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Hydrologia zlewni zurbanizowanych, która odbędzie się 22-23 września 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, iż został ogłoszony szczegółowy program Konferencji dostępny na stronie internetowej SHP pod poniższym adresem:

http://www.shp.org.pl/wp-content/uploads/2016/09/komunikat-3.pdf


09.09.2016

Zarząd Główny SHP informuje iż w dniu 11 sierpnia 2016 odbyło się posiedzenie Komisji  VIII edycji Konkursu  im. Prof. Kazimierza Dębskiego  na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii. Pragniemy poinformować iż do grona Laureatów Konkursu zakwalifikowały się następujące osoby (podajemy w kolejności alfabetycznej):  Mateusz Całek,  Krzysztof Wolski, Karolina Zych. Serdecznie gratulujemy!

Uprzejmie informujemy iż wyniki VIII edycji Konkursu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego zostaną ogłoszone podczas Sesji Otwierającej II Konferencję Naukowo-Techniczną SHP pt. Hydrologia zlewni zurbanizowanych dnia 22 września br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


04.07.2016

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 29 czerwca  2016  prof.  dr hab. inż. Zdzisława Mikulskiego, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, promotora rozwoju hydrologii w naukach geograficznych,  wieloletniego kierownika Zakładu Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW,  współzałożyciela i pierwszego dziekana tego Wydziału oraz prorektora UW,  wieloletniego przewodniczącego Polskiego Komitetu Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO . Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora  składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.


17.06.2016

Zarząd Główny SHP ogłasza IX edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich do 15.01.2017 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Seminarium Stowarzyszenia we wrześniu 2017 r.

Jednocześnie ZG SHP informuje iż wyniki VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego zostaną ogłoszone w Sesji Otwierającej II Konferencję Naukowo-Techniczną SHP nt. „Hydrologii Zlewni Zurbanizowanych” w dn. 22.09.2016 roku w Warszawie. Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu i godzinie spotkania w indywidualnej korespondencji.


02.06.2016

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 28 maja 2016 r. dr inż. Teofila Piweckiego, wybitnego specjalisty z zakresu zastosowań modelowania matematycznego, wychowawcy wielu roczników studentów Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej, sympatyka Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.


28.04.2016

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Technicznej SHP (22-23.09.2016) informuje, iż do prezentacji i publikacji zaakceptowano wstępnie 45 spośród nadesłanych abstraktów.

Instrukcja przygotowania artykułu do publikacji do pobrania

>> Instrukcja dla autorów <<

Karta uczestnictwa w Konferencji do pobrania

>> Karta uczestnictwa <<


27.04.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Texas A&M University już po raz czwarty organizuje kurs z zakresu modelowania zlewniowego z wykorzystaniem popularnego modelu SWAT.

Kurs odbędzie się w dniach 30 maja – 3 czerwca  2016 r. w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie. Dodatkowo w dniu 3 czerwca organizowane jest seminarium dla użytkowników, w którym udział jest bezpłatny dla uczestników kursu. Szczegóły informacyjne, w tym koszty uczestnictwa oraz formularz do rejestracji online, znajdują się na stronie http://levis.sggw.pl/swat/ . Rejestracja jest otwarta do 29 kwietnia 2016 r.


28.02.2016

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 27 lutego 2016  dr  inż. Doroty Olearczyk,  wspaniałej koleżanki i wybitnego hydrologa, wychowawcy wielu roczników studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, aktywnej członkini Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.


17.02.2016

W dniu 16 lutego 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2013-2015, sprawozdanie finansowe oraz wyniki prac Komisji Rewizyjnej. W drugiej części Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przeprowadzono wybory nowych władz Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na kadencję 2016-2018.


26.01.2016

Zarząd Główny SHP zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 16. lutego 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie SHP – na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. W przypadku nie spełnienia wymogu kworum w ww. terminie, termin drugiego Walnego Zebrania SHP zaplanowano na 16. lutego 2016 na godzinę 11:30. Z uwagi na podejmowane ważne decyzje prosimy o niezawodne przybycie.

>> Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego <<

>> Regulamin Walnego Zebrania <<


25.01.2016

Zarząd Główny SHP informuje i zaprasza do uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Hydrologia zlewni zurbanizowanych”, która odbędzie się 22-23 września 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

>> Komunikat 1 <<

>> Karta zgłoszeniowa <<


19.01.2016

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o możliwości podjęcia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego studiów podyplomowych z zakresu: *Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej *

>> Plakat <<


18.12.2015

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 17 grudnia 2015 prof. dr hab. inż. Marii Ozga – Zielińskiej, wybitnego naukowca, znakomitego hydrologa, wychowawczyni wielu roczników studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, założyciela i kierownika 40-stu dorocznych Szkół „Współczesne problemy hydrologii”, współinicjatora powołania Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

>> Prof. dr hab. inż. Maria Ozga-Zielińska – wspomnienia <<


12.08.2015

W dniu 18 września 2015 r. w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, przy ul. Ciszewskiego 6, odbędzie się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego przedstawione będą następujące referaty:

 1. „Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych    i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi” – dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban
 2. „Dane hydrologiczne do projektowania ujęć wód powierzchniowych” – prof. dr hab. Beniamin Więzik

Początek Seminarium: godz. 12:00

Czas trwania: ok 1 godz 45 min

Udział w seminarium – bezpłatny

Rejestracja: poprzez wysłanie e-maila na adres: info@shp.org.pl


05.08.2015

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 3 sierpnia b.r. ś.p. dr inż. Elżbiety Wołoszyn, wspaniałej koleżanki i wybitnego hydrologa, wychowawczyni wielu roczników studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich w latach 2011-2013. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.


04.08.2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje iż wyniki VII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego zostaną ogłoszone na Seminarium Stowarzyszenia zaplanowanym na 18.09. br w SGGW w Warszawie.Laureaci i pozostali uczestnicy konkursy zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu i godzinne spotkania w indywidualnej korespondencji.

Jednocześnie Zarząd Główny SHP ogłasza VIII edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich do 15.01.2016 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Sympozjum Stowarzyszenia we wrześniu 2016 r.


10.04.2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. Roczna składka członkowska wynosi 60 zł.


10.04.2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o 43 Szkole „Współczesne zagadnienia hydrologii” która odbędzie się w Mądralinie w dniach 18-22 maja 2015 roku. Komunikat o Szkole dostępny jest na stronie http://www.shp.org.pl/szkola-hydrologii/


25.09.2014

II Krajowy Kongres Hydrologiczny, zorganizowany w dniach 17-19. września 2014 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zgromadził ponad 120 uczestników i ok. 40 gości honorowych. W sesji otwierającej Kongres wystąpili m.in. J.M. Rektora SGGW w Warszawie – prof. Alojzy Szymański; Pan Andrzej Kulon, odczytując przesłanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska do uczestników Kongresu (do pobrania), oraz dr Leonard Szczygielski, przekazując zebranym życzenia od Rady MOIIB (do pobrania). W trakcie tej sesji ogłoszono także wyniki VI edycji Konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą prace dyplomową z hydrologii (zob.  http://www.shp.org.pl/konkurs/). Dalsze informacje podano w Raporcie z Kongresu i opracowanych wnioskach. Prezentacje kongresowe opublikowane zostały w dwóch tomach Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (zob. http://www.shp.org.pl/krajowy-kongres-hydrologiczny/ii-krajowy-kongres-hydrologiczny/artykuly/).


17.07.2014

ZG SHP uprzejmie informuje członków i sympatyków Stowarzyszenia, iż od 1 czerwca br. Stowarzyszenie Hydrologów Polskich dołączyło do elitarnej sieci Narodowych i Regionalnych Asocjacji Hydrologicznych: http://iahs.info/Links/National-and-Regional-Hydrological-Associations/