Komunikaty

Posted on: Marzec 25th, 2014 by admin

04.06.2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje  o organizowanym w dniach 1-5.06.2020 w Bydgoszczy Sympozjum ICCE-IAHS związanym  z problematyką erozji gleb i transportu rumowiska rzecznego.


04.06.2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o możliwości podjęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiów podyplomowych z zakresu: „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii  i gospodarce wodnej” w roku akademickim 2019-20. Więcej informacji o studiach znajduje się na  stronie: https://podyplomowe.urk.edu.pl .


25.04.2019

Zarząd Główny SHP zaprasza członków Stowarzyszenia na II termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie się 06 maja 2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie SHP – które odbędzie się 6 maja 2019 r. o godz. 15:00 na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Kolumnowej (III p) na ulicy Karowej 20. Z uwagi na podejmowane ważne decyzje prosimy o niezawodne przybycie.

>> Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego <<

>> Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego <<


06.03.2019

Komisja Europejska (DG ENV) prowadzi obecnie proces przeglądu skuteczności dyrektyw wodnych, tzw. Fitness Check, obejmujący Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę ws. Wód Podziemnych i Dyrektywy w sprawie Środowiskowych Norm Jakości, a także Dyrektywę Powodziową. Celem tego procesu jest ocena, na ile obecnie obowiązujące ramy prawne i regulacje wprowadzone tymi dyrektywami przyczyniają się do zakładanych celów.

W celu zebrania jak największej liczby opinii, Komisja zaprosiła do ich wyrażenia również organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych. Uwagi można słać poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie: http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

Konsultacje trwają do 11 marca br. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

Dodatkowo, Komisja liczy na aktywny udział ekspertów zaangażowanych w implementację ww. dyrektyw. Specjalnie dla nich przygotowano dodatkowe kwestionariusze, dostępne pod adresem: https://www.surveymonkey.co.uk/r/supportFCWFDFD

Termin na przesłanie uwag przy użyciu tych formularzy mija 29 marca b.r.

Po zakończeniu konsultacji Komisja planuje przeprowadzenie serii bezpośrednich wywiadów z autorami uwag. Celem tych wywiadów będzie doprecyzowanie niektórych uwag i opinii przesłanych w kwestionariuszach.


01.03.2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.


23.02.2019

W dniu 23 lutego 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2016-2018, sprawozdanie finansowe oraz wyniki prac Komisji Rewizyjnej.


18.02.2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 8. lutego b.r. Prof. dr inż. Jana Zielińskiego, wybitnego hydrotechnika, wieloletniego Dyrektora Naczelnego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znakomitego wykładowcy Politechniki Warszawskiej i uczelni zagranicznych,  opiekuna młodej kadry przyszłych specjalistów z dziedziny budownictwa wodnego.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.


31.01.2019

Zarząd Główny SHP zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 23. lutego 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie SHP – na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. W przypadku nie spełnienia wymogu kworum w ww. terminie, termin drugiego Walnego Zebrania SHP zaplanowano na 23. lutego 2019 na godzinę 11:30. Z uwagi na podejmowane ważne decyzje prosimy o niezawodne przybycie.

>> Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego <<

>> Regulamin Walnego Zebrania <<


28.01.2019

Trwa głosowanie w plebiscycie „Złoty Inżynier 2019”. W gronie kandydatów do tytułu są osoby związane z hydrologią i gospodarką wodną. Zachęcamy do poparcia kandydatów z branży wodnej. Głosować można do 3 lutego 2019 roku.


30.12.2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 30 grudnia 2018 r. Pani Ewy Skupińskiej, Redaktor Naczelnej czasopisma „Gospodarka Wodna”. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.


12.12.2018

Zarząd Główny SHP urzejmie informuje o dwóch nadchodzących wydarzeniach w 2019 roku:
  • Konferencja nt. Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, która odbędzie się na UW w dniach 4-5 lipca 2019.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/warsaw2019.html

  • II Międzynarodowe Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne pt. Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, które odbędą się w dniach 10-13 czerwca 2019 r. w Zakopanem i Tatrzańskim Parku Narodowym.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można znaleźć na stronie http://geo.uj.edu.pl/konferencja/tatra2019/


12.12.2018
Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.


5.11.2018
Zarząd Główny SHP z przyjemnością informuje, iż Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie hydrologii, nadał godność doktora honoris causa profesorowi Zbigniewowi Kundzewiczowi. Uroczyste wręczenia dyplomu doktora h.c. będzie miało miejsce w Auli Kryształowej SGGW dn. 29.11.2019 roku.


29.10.2018
Kolejne – 27 Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG), w skład której wchodzi także Międzynarodowa Asocjacja Badań Hydrologicznych (IAHS), odbędzie się w Montrealu w dn. 8-18 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje i sposób rejestracji podane są pod adresem: http://iugg2019montreal.com/index.html


12.09.2018

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim organizuje zajęcia terenowe w zakresie pośrednich metod pomiaru natężenia przepływu przy zastosowaniu różnych technik pomiarowych:

  1. ADCP
  2. Flow Tracker: metody mean section oraz midsection,
  3. Metoda chemiczna

Pomiary będą wykonane rzece Rudawie w Krakowie dnia 26 października  (piątek) o godz. 10.30.

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres podany w formularzu zgłoszenia do dnia 15 października (poniedziałek).

Zainteresowanym prześlemy informację szczegółową w komunikacie nr 2.

>> Karta zgłoszenia <<


27.07.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje że wyniki X edycji Konkursu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego zostaną ogłoszone podczas Wykładu Inauguracyjnego III Krajowy Kongres Hydrologiczny dnia 19 września br. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Laureatom konkursu, a także Promotorom nagrodzonych prac wręczone będą okolicznościowe dyplomy.

Wszystkich uczestników Konkursu i ich Promotorów zapraszamy do  wzięcia udziału w uroczystym otwarciu III KKH.

Informację o gronie Laureatów Konkursu (w kolejności alfabetycznej) przekażemy w drugiej połowie sierpnia drogą mejlową, po posiedzeniu Komisji Konkursowej (która będzie obradować w 3 tygodniu sierpnia).


01.07.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o możliwości podjęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiów podyplomowych z zakresu: *Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii  i gospodarce wodnej * Więcej informacji o studiach znajduje się na stronie:https://podyplomowe.urk.edu.pl 


29.05.2018

Zarząd Główny SHP ogłasza XI  edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich do 15.01.2019 r.
Wyniki X edycji Konkursu (obejmujacego prace obronione w 2017 roku) zostaną ogłoszone podczas otwarcia III Krajowego Kongresu Hydrologicznego 19 września 2018 r.


07.04.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.


07.03.2018

W dniach 15-18 maja w Gdańsku odbędzie się XXXVII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA HYDRAULIKI – OSH2018 “Problemy przepływu wody na obszarach zurbanizowanych”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://osh.urk.edu.pl/.


28.02.2018

Informacja o międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom hydrologicznym w małych, reprezentatywnych zlewniach doświadczalnych ERB (Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins), która odbędzie się w dniach 11-14 września 2018 w Darmstadt w Niemczech pod hasłem “Innovative monitoring techniques and modelling approaches for analysing hydrological processes in small basins”. Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są tutaj.


23.01.2018

W programie III Krajowego Kongresu Hydrologicznego przewidujemy przeprowadzenie sesji poświęconych pamięci wybitnych uczonych i osobistości:
– prof. dr hab. inż. Marii Ozga – Zielińskiej,
– prof. dr hab. inż. Witolda Strupczewskiego.


10.01.2018

Zarząd Główny SHP uprzejmie informuje iż w dniu 22 marca 2018 roku odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody” w Poznaniu. Partnerem Konferencji jest Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Konferencja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Wody, który w 2018 roku odbywa się pod hasłem „Natura dla wody – Nature for Water”.  Konferencja adresowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów Nauk o Ziemi i służyć ma wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska młodych hydrologów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

>> Komunikat 1 <<


5.01.2018

Informacja o II Międzynarodowym Forum Młodych pt. „Ochrona Gleby i Wody” oraz o Sympozjum ICCE- 2018 pt. „Wpływ Zmian Klimatycznych na Dynamikę Transportu Rumowiska: Pomiary, Modelowanie i Redukcja” organizowanym w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie w dn. 27-31.08.2018. Szczegółowe informacje tutaj.