Artykuły:

Referaty tematycznie związane z problematyką Kongresu, przyjęte przez Komitet Naukowy, zostaną opublikowane w punktowanych Materiałach Kongresowych. Kartę zgłoszeniową wraz z krótkim streszczeniem (około 1 str.) prosimy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego Kongresu do dnia: 31.10.2009 r.

Informację o wstępnym przyjęciu referatu, na postawie streszczenia, przekażemy Autorom do dnia: 30.11.2009 r.

Pełne teksty przyjętych referatów należy przesłać do dnia: 31.03.2010 r.

Referaty należy przesłać w postaci elektronicznej oraz wydruku (2 egzemplarze). Powinny one zostać przygotowane zgodnie z ustalonymi zasadami.

>> Wytyczne dla autorów artykułów <<
>> Przykład poprawnie zredagowanego artykułu <<