Nowe Prawo Wodne

Posted on: Czerwiec 2nd, 2017 by admin

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe Prawo Wodne – Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Utworzenie od 1 stycznia 2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest najistotniejszą zmianą organizacyjną wprowadzoną przez nową ustawę.Ustawa wprowadza nowe zasady gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, przede wszystkim w zakresie realizacji usług wodnych i ponoszenia opłat, oraz poszerzonego systemu zgód administracyjnych.

Wody Polskie – jako państwowa osoba prawna – reprezentują Skarb Państwa i wykonują część jego uprawnień właścicielskich, a także przystępują jako strona do postępowań administracyjnych i sądowych. Zadaniem Wód Polskich będzie przygotowanie projektów dokumentów związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałaniem skutkom suszy. Odpowiednie organy Wód Polskich będą organami właściwymi w sprawie zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (od 8 stycznia 2018 roku Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) będzie kształtował kierunki polityki wodnej kraju, a także nadzorował Wody Polskie oraz służby państwowe w zakresie wód, czyli służbę hydrologiczno-meteorologiczną, służbę hydrogeologiczną oraz służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.