Program

Posted on: Lipiec 6th, 2017 by admin

Program szczegółowy Kongresu w załączniku (pdf)

Program ramowy Kongresu z 10.IX.2018 w załączniku (pdf)

 

 


Zaproszeni wykładowcy:

Profesor Kazimierz Adamowski

Kazimierz Adamowski jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu w Ottawie, do którego dołączył w 1969 roku po skończeniu studiów magisterskich na SGGW w Warszawie i uzyskaniu stopnia doktora na Guelph University, Ontario. Profesor wykładał na wielu uczelniach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Był także stypendystą Senior Industrial Fellowship. Zagadnieniami, którymi się zajmuje w swojej pracy naukowej to hydrologia i zasoby wodne, statystyczna i stochastyczna hydrologia, analiza ryzyka, zmiany klimatu oraz prognozowanie i analiza wartości ekstremalnych. Jest autorem ponad 150 publikacji, a także twórcą nowej metody dotyczącej analizy wartości ekstremalnych, która została uznana i jest wykorzystywana przez środowisko naukowe w Kanadzie oraz Światową Organizację Meteorologiczną.

 

Profesor Małgorzata Gutry – Korycka

Małgorzata Gutry – Korycka jest emerytowanym Profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. W latach 2000-2012 pełniła funkcję kierownika Zakładu Hydrologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w hydrologii i gospodarce wodnej, a w szczególności zjawiskami ekstremalnymi. Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi wpływu globalnego ocieplenia na obieg wody, również w powiązaniu z ekstremalnymi zjawiskami, takimi jak susze, czy powodzie. Profesor wielokrotnie kierowała zespołami naukowymi w ramach projektów unijnych oraz w pracach komitetów naukowych Państwowej Akademii Nauk. Reprezentowała polską hydrologię na arenie międzynarodowej. Jest autorką oraz współautorką licznych podręczników oraz artykułów publikowanych w języku polskim, jak i języku angielskim.

Profesor Witold F. Krajewski

Witold F. Krajewski jest Profesorem na wydziale inżynierii środowiska na Uniwersytecie Iowa w Stanach Zjednoczonych.  W roku 2009 został mianowany Dyrektorem Centrum Powodziowego w stanie Iowa.  Do 1987 roku pracował jako hydrolog w amerykańskiej służbie hydro-meteorologicznej (NOAA).  Profesor W. Krajewski ukończył studia magisterskie w 1976 i doktoranckie w 1980 roku na Politechnice Warszawskiej w zakresie inżynierii środowiska i systemów wodnogospodarczych.  Jego zainteresowania naukowe dotyczą monitorowania, modelowania i prognozowania opadów deszczu przy użyciu metod teledetekcji radarowej i satelitarnej.  Obecnie skupia się na badaniach powodzi używając eksperymentów terenowych i modelowania matematycznego.  Jego zainteresowanie obejmują również kwantyfikację niepewności w prognozach hydrologicznych w czasie i przestrzeni.  Prof. W. Krajewski jest członkiem honorowym Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU) i Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego (AMS).  W latach 2002-2010 był redaktorem czasopisma „Advances in Water Resources” a w roku 2012 przewodniczył Radzie Dyrektorów Konsorcjum Uniwersytetów ds. Postępu Nauk Hydrologicznych (CUAHSI).  W 2018 roku otrzymał medal z AMS za zasługi w dziedzinie hydrologii.  Jest autorem ponad 200 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach.