Kwalifikacje Hydrologiczne

Posted on: Styczeń 20th, 2014 by admin

W latach 2004-2007 Minister Środowiska potwierdził, wydaniem świadectw, kwalifikacje do sporządzania dokumentacji hydrologicznych 79 specjalistom (hydrologom), po zdaniu przez nich egzaminu przed odpowiednią komisją ministerialną, zgodnie z obowiązującym wówczas Prawem Wodnym. Wykaz członków SHP posiadających uprawnienia do wykonywania ww. dokumentacji hydrologicznych, nadanych przez Ministra Środowiska, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie danych kontaktowych znajduje się poniżej:

 >> Adresy Członków SHP posiadających kwalifikacje hydrologiczne <<

 


Informacja o możliwości uzyskania kwalifikacji hydrologicznych Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich informuje o podjętej inicjatywie nadawania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych w ramach Stowarzyszenia, na podstawie § 6 pkt 4 i § 7 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia. Opracowano regulamin postępowania w sprawie stwierdzania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, który został uchwalony w dniu 5 lutego 2014 r., na posiedzeniu Zarządu Głównego SHP. Zgodnie z przyjętym regulaminem i Statutem SHP, uchwalono także regulamin powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z tym Regulaminem Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich powołuje na czas nieokreślony Komisję Egzaminacyjną składającą się z 12 członków. W skład Komisji powoływani są członkowie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich posiadający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, stwierdzone przez Ministra Środowiska.

>> Regulamin postępowania w sprawie stwierdzania kwalifikacji <<

>> Uchwała z dnia 5 lutego 2014 <<

>> Regulamin powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej <<

>> Zagadnienia do egzaminu w sprawie stwierdzania kwalifikacji hydrologicznych <<

 


Informacja o procedurze przystępowania do pierwszego egzaminu na kwalifikacje Stowarzyszenia do wykonywania dokumentacji hydrologicznych

5.X.2017

Prezydium ZG SHP informuje, iż 21 listopada 2017 r. odbędzie się egzamin do stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.  Egzamin odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa (Uniwersytet Warszawski).

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych wraz z załącznikami prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy info@shp.org.pl do 30 października 2017 r.

Opłatę za egzamin*) w wysokości 975,00 zł. należy wpłacić na konto bankowe SHP:

nr 59 1090 1014 0000 0001 0663 2232 z dopiskiem ”Egzamin”

do dnia 10 listopada 2017 r.

*) – Zgodnie z § 18 ust. 2. „Regulaminu postępowania w sprawie stwierdzania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych” wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne obliczono na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) we wrześniu 2015 r. wynosiło 3900,26 zł.
  • Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne: 3900,26 zł. x 0,25 = 975,07 zł; przyjęto: 975,00 zł.